Ewangelia głoszona na niebie (Część 1)

„Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.” Jana 12:46

I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej; I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną” Apokalipsa 12:1,5

Wiemy z Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył dwa ciała niebieskie Słońce i Księżyc, jedno większe Słońce i jedno mniejsze Księżyc. Mimo, że Słońce jest ok 400 razy większe niż Księżyc to jednak jest ok 400 dalej więc oba obiekty posiadają taką samą średnicę kątową równą ok  0.5°. Oba też są źródłem światła dla kuli ziemskiej.  Różnica między nimi jest jednak znacząca, gdyż Słońce jest źródłem światła, natomiast Księżyc tylko odbija światło pochodzące ze Słońca. Ten fakt jest bardzo ważny w zrozumieniu sensu istnienia tych dwóch obiektów.

To co widać na niebie możemy zastosować do nas jako ludzi. Człowiek jest tylko stworzeniem i sam nie może wydać z siebie ani poznać światłości Bożej, dlatego grzeszny świat potrzebował pośrednika, który byłby odbiciem boskości w człowieku, aby ludzkość poprzez analogię do Boga, który stał się człowiekiem mogła Go poznać. Tym mostem-pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a grzeszną ludzkością stał się Jezus Chrystus.

„Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” Kolosan 1:19

„On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty” Hebrajczyków 1:3

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” 1 Tymoteusza 2:5

Widząc Chrystusa widzimy Boga, który stałby się człowiekiem i żył na ziemi jako człowiek.

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” Jana 1:14

Chrystus odrzucał swoją wolę jako człowieka, a w to miejsce stawiał wolę i naukę Ojca.

„Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Jana 7,16-18

„Przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.” Jana 14:24

Jezus na ziemi mógł mieć swoją wolę jako człowiek, ale nie podążał za nią lecz wykonywał tylko to co powiedział mu Duch Ojca, który w nim mieszkał.

„Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.” Jana 5:19

„Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca” Jana 14:9

Bóg objawił się światu jako człowiek Jezus Chrystus, a to znaczy że Chrystus sam nie mógł nic uczynić z siebie i to jest sens przyjścia Mesjasza, który swoją osobą objawi światu charakter Boga, a swoim życiem pokaże drogę do zbawienia oraz przyszłość jaka czeka ludzkość (zmartwychwstanie). Widzieć Jezusa to widzieć Boga, który byłby w pełni człowiekiem bo tylko tak może grzeszny człowiek poprzez podobieństwo zobaczyć Boga.
Chrystus swoją osobą odbija światłość, której źródłem jest Bóg, ale aby tak się działo w człowieku musi zniknąć cielesna wola, która blokuje tą światłość.

„Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” Mateusza 12:50

„Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.” Jana 4:34

„Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.” Jana 6:38

Analogicznie więc w nocy, która jest czasem ciemności czyi panowania grzechu i cielesności Księżyc świeci odbitym blaskiem Słońca oświecając ludzkości, aby ta nie zginęła lecz poznała Boga oczekując na świt czyli zmartwychwstanie i ponowne przyjście Chrystusa w chwale Ojca.

Potwierdzenie tego możemy znaleźć w PŚ.

„Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan.” Jana 21:10-12

Liczba 153 jest bardzo ciekawą liczbą. Jest to liczba trójkątna i jest sumą liczb od 1 do 17.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153

Hebrajskiej słowo „JAHWE” – „יהוה” w gematrii redukcyjnej ma wartość 17 = 1 + 5 + 6 + 5, to samo słowo w zwykłej gematrii ma wartość 26 = 10 + 5 + 6 + 5

Niezwykłe jest to, że suma liczb od 1 do 26 to 351  czyli odbicie lustrzane liczby 153 !

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 + … + 26 = 351

Suma 5 kolejnych silni liczb naturalnych będzie wynosić 153.

1!+2!+3!+4!+5! = 1 + (1×2) + (1x2x3) + (1x2x3x4) + (1x2x3x4x5) = 1 + 2 + 6 + 24 + 120  = 153

153 jest jedną z niewielu liczb, której cyfry podniesione do sześcianu i po zsumowaniu dadzą początkową wartość.

13 + 53 + 33 = 1 + 125 + 27 = 153

 

„Na początku było Słowo [LOGOS], a Słowo [LOGOS] było u Boga, a Bogiem było Słowo [LOGOS].”

„Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος

Po zamienieniu liter tworzących słowo λογος –  logos z powyższego wersetu  na liczby i zsumowaniu otrzymamy:

λ[30] ο[70] γ[3] ο[70] ς[200] =  373

Odejmując od wartości danej litery jej cyfrę otrzymamy ciekawą formułę matematyczną czyli np. Litera lambda λ ma wartość 30 więc odejmujemy 3.

303 = 27

Po zastosowaniu takiego działania do naszego słowa otrzymamy bardzo ciekawy wynik.

Pierwsze 4 litery dadzą nam:

λογο = λ[30-3 = 27] + ο[70-7 = 63] + γ[3-3 = 0] + ο[70-7 = 63] =  153

Natomiast wszystkie 5 liter:

λογος = λ[30-3 = 27] + ο[70-7 = 63] + γ[3-3 = 0] + ο[70-7 = 63] + ς[200-2 = 198] =  351

Mamy więc w LOGOS – „λόγος” ukryte te same liczby co w hebrajskim słowie „JAHWE – „יהוה

Dlaczego ta liczba jest tak ważna ?

153 nawiązuje przede wszystkim do kształtu geometrycznego „Vesica piscis” z łac. rybi pęcherz, której przybliżony stosunek wysokości do szerokości to 265/153

Kiedy połączymy ze sobą dwa trójkąty równoboczne o boku równym 1 to otrzymamy figurę, której wysokość to √3 = 1,73205…, a najdokładniejsze naturalne przybliżenie tej wartości to właśnie 265/153 = 1,73202..

Kiedy pomnożymy 153 przez √3 to otrzymamy 265 i w ułamku znajomy już układ cyfr 3773

153 √3 = 265,003773

Po zsumowaniu samych cyfr ze słowa LOGOS bez zer otrzymamy:

λ[3] ο[7] γ[3] ο[7] ς[2] =  22

Wartość ta jest odpowiednikiem w gematrii 22 litery greckiego alfabetu czyli X (chi). Wszystko więc układa się w całość, że 37 odbite jest w 73.

Greckie Chi – χ jest pierwszą literą słowa Chrystus – Χριστός . Jest to więc znak pośrednika pomiędzy Bogiem, a stworzeniem oraz wcielonego SŁOWA – LOGOSU, który jest  wąską bramą przez, którą można wejść i poznać Boga co człowiekowi da zbawienie.

„A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” Mateusza 7:14

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Jana 14:6

Dwa połączone okręgi możemy oglądać na niebie, wtedy kiedy dochodzi do zaćmienia Słońca przez Księżyc.

W rzeczywistości Słońce jest 400 razy większe niż Księżyc, ale Stwórca umiejscowił obydwa obiekty w taki sposób, aby ich tarcze pozornie pokrywały się na niebie. Ma to zapewne też związek z literami w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju, gdzie po słowie Bóg w oryginalnym tekście  pojawiają się dwie hebrajskie liter Alef i Tav.

„Na początku stworzył Bóg (Alef – Tav) niebo i ziemię.” Rodzaju 1:1

Litera Alef jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego, a Tav ostatnią. W gematrii litera Tav ma wartość 400 razy większa od Alef. Ich greckim odpowiednikiem są litery Alfa i Omega.

„Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Apokalipsa 22:13

W takiej figurze możemy też uzyskać kształt dwóch większych połączonych trójkątów skierowanych przeciwnie, które utworzą nam dwa filary i bramę w samym środku.

Hebrajskiej słowo „JAHWE” – „יהוה” w mające w gematrii wartość 26 w systemie o podstawie (dłoń) jest równe 101  a 101 jest również 26 liczbą pierwszą !

Świątynia Jerozolimska posiadała dwa filary po obu wejścia. Wiemy też, że Świątynia swoją symboliką zapowiadała i wskazywała na Chrystusa który jest żywą Świątynią Boga.

„Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.” Jana 2:19-21

W piktogramach „JAHWE” – „יהוה” oznacza : „Zobacz gwóźdź, zobacz rękę”

I rzeczywiście Świątynia Boga została zburzona i odbudowana po 3 dniach, kiedy Chrystus zmartwychwstał.

Na 5 dni przed nowiem i 5 dni po nowiu Księżyc oświetlony jest w 26 % , co za pewne jest informacją o zbliżającym się momencie Nowiu lub jego przeminięciu dla ziemskiego obserwatora i dodatkowo kolejne potwierdzenie znaczenia nowiu jako bramy.

Wiemy ze ST i NT że Izrael obchodził święto nowiu czyli zbliżenie się Księżyca i Słońca co jest symbolem bramy do Boga, którą jest Mesjasz – Jezus Chrystus.

„Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.” Kolosan 2:16

„Oto ja chcę wznieść świątynię imieniu Pana, Boga mego, która jemu byłaby poświęcona, aby składać przed nim wonne ofiary z kadzidła i kłaść stale chleby pokładne, i przynosić ofiary całopalne rano i wieczorem, w sabaty i dni nowiu księżyca, i w święta Pana, Boga naszego, jak to po wsze czasy jest w Izraelu,” 2 Kronik 2:3

Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.” 1 Kronik 23:31

„Tak mówi Wszechmocny Pan: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez sześć dni roboczych. Ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu.” Ezechiela 46:1

Zaćmienie Słońca a więc kształt Vesica Piscis jest możliwy tylko chwilę przed nowiem Księżyca.

Sześcian z Miejsca Najświętszego łączy się z kształtem Vesica Piscis, dowodem na to są te same wartości stałych wymiarów przy tych samych parametrach.

Nowe Jeruzalem symbol Ludu Bożego to również złoty sześcian czyli stan ludzkości, którą napełnia Duch Boży.

Długość przekątnej kwadratu o boku 1 to pierwiastek z 2 czyli 1,414….
Długość przekątnej sześcianu o boku 1 zbudowanego z 6 kwadratów o boku 1 to pierwiastek z 3 czyli 1,732…

Co ciekawe suma tych przekątnych 1,414…. + 1,732… = 3,14… to liczba Pi dokładna do dwóch wartości po przecinku.
Jeżeli okręgi tworzące „Vesica piscis” mają również promień równy 1 to jej wysokość będzie równa pierwiastek z 3 czyli 1,732… czyli tyle ile przekątna w sześcianie. Ta wartość jest połączeniem miedzy tymi dwom kształtami i informuje nas o ich tożsamym znaczeniu.

Wartość greckich słów Jezus Chrystus (Ἰησοῦς Χριστός )  to 2368, które rozbić możemy na dwie liczby 64 x 37 = 2368

64  –  jest to liczba oznaczająca sześcian (podobnie pojedyncza liczba 4 oznacza sam kwadrat to 64 to kwadrat w trzech wymiarach 4x4x4) symbolizuje on powłokę np. ciało człowieka (Miejsce Najświętsze w Świątyni Jerozolimskiej było sześcianem).

37 – jest to liczba jak wiemy z poprzedniego artykułu, która wskazuje na Boga.

64 + 37 = 101  Człowiek(64) + Duch Boży(37) =  BRAMA – WEJŚCIE(101)

Chrystus jest bramą do Boga !!!

Tą zależność możemy to zobaczyć też dzięki geometrii. Liczbę 37 można przedstawić jako 37 kuleczek ułożonych w sześciokąt(6) o boku równym cztery(4) czyli symboliczne 64.

Będzie on posiadał 3 przekątne o wartości 7 kuleczek.

Wiemy, że sześciokąt(heksagon) to sześcian narysowany w dwóch wymiarach, natomiast rozłożony sześcian to krzyż !!! Śmierć Chrystusa na krzyżu była kolejnym potwierdzeniem tego że był zapowiadanym Mesjaszem. W chwili śmierci na krzyżu zasłona do Miejsca Najświętszego rozerwała się w tym samym momencie Duch Boży opuścił ciało Chrystusa.

O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?(…) Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha.  Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu.” Marka 15:34-38

 

Śmierć Chrystusa miała miejsce podczas Paschy czyli w czasie pełni Księżyca. Czas w jakim Księżyc okrążą Ziemię to ≈ 27 dni, liczba ksiąg NT to też  27 !!!

27 to też liczba sześcienna bo 27 = 3x3x3.

Kiedy od 64 odejmiemy 37 otrzymamy 27 czyli pusty sześcian bez chwały Bożej i natomiast dodając 27 + 37 = 64  otrzymamy znowu 64 czyli sześcian który ma w sobie światłość.

 

Greckie słowa JEZUS CHRYSTUS składają się z 6 i 7 liter czyli znowu nawiązanie do połączenia człowieka i Ducha Boga.

 

Widząc Chrystusa widzimy odbicie samego Boga w swoim stworzeniu.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego” Kolosan 1:15

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.