Bóg jest autorem Biblii – matematyczne dowody !

W Biblii został ukryty matematyczny przekaz od Boga, który autoryzuje i potwierdza to co możemy przeczytać, a nawet łatwiej zrozumieć to co byłoby zbyt skomplikowane, aby wyrazić to za pomocą słów, a można bez problemu za pomocą liczb.

Pismo Święte zostało spisane głównie w języku hebrajskim i greckim, a każda litera w tych alfabetach posiada swój liczbowy odpowiednik.

Gematria Hebrajska

Dzięki temu możemy zamieniać słowa na liczby, które również mają swoje znaczenie tak jak słowa.

Na przykład hebrajskie słowo JAHWE (יהוה) będzie miało wartość 26, ponieważ suma liter w tym słowie to: 10+5+6+5.

Wiemy, że 26 liczbą pierwszą jest liczba 101 – która jest symbolem bramy, wejścia, drzwi. Po obu stronach wejścia Świątyni Salomona stały dwa filary  prowadzącego do spotkania z Bogiem.

26 w systemie liczbowym o podstawie 5 to również 101. Dlaczego w piątkowym ?

Liczba symbolizuje wcielenie się SŁOWA – LOGOSU („A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”).  Chrystus jako Gwiazda Poranna, jest właśnie tą Bramą-Drzwami, którą wchodzimy do przyjaźni z Bogiem.

Identycznie sprawa ma się z gematrią języka greckiego.

Gematria Grecka

Imię Jezus po grecku (Ἰησοῦς) będzie równe 888 ponieważ suma litera tworzących to słowo to: 10+8+200+70+400+200.

Przeanalizujemy pierwszy werset Pisma Świętego czyli Księgę Rodzaju 1:1. Werset ten po hebrajsku składa się z 7 wyrazów. W środku zdania mamy pierwszą i ostatnią literę alfabetu hebrajskiego: alef i tav, które pełnią rolę symbolicznej osi dla symetrycznego odbicia, jak widać na poniższej grafice. Warto zauważyć, że liczba liter również jest symetryczna dla dwóch najbliższych środka wyrazów.

Liczba 3 nawiązuje do kształtu geometrycznego którym jest trójkąt, a ten kształt oznacza w alfabetach hebrajskim i greckim BRAMĘ / DRZWI.

Połączone dwa trójkąty we spólnym punkcie oznaczają łączność między wymiarem Boga, a wymiarem stworzenia, które istnieje w Jego Słowie i za sprawą Jego Słowa – LOGOSU.

313 jest 65 liczbą pierwszą, która oznacza połączenie się między makro (6) i mikro(5) kosmosem czyli rzeczywistością Boga, a realiami stworzenia.

Liczba liter w wersecie jest równa 28 i jest liczbą heksagonalną (6) budujące ją kuleczki układają się w figurę o sześciu kątach o zewnętrznej podstawie równej czterem kuleczkom (4).

Jak zauważyliśmy wyżej pierwszy wyraz z  Księgi Rodzaju 1:1 posiada 6 liter, a ostatni wyraz wersetu 4

Heksagon to punkt wspólny dwóch połączonych trójkątów czyli dwóch różnych rzeczywistości w jednej przestrzeni.

Równocześnie to rzut geometryczny sześcianu na powierzchnie dwuwymiarową. Sześcian reprezentuje wspólny dom Boga i człowieka.

 

28 jest również liczbą trójkątną o długości boku równym 7.  Mamy więc 3 siódemki otaczające stworzenie.

Idąc dalej i podkładając do każdej litery jej odpowiednik liczbowy otrzymamy wartość poszczególnych wyrazów. Całkowita wartość zdania to 2701, które można rozłożyć jedynie na dwa lustrzane czynniki 37 i 73 !!!

Liczba 37 jest 12 liczbą pierwszą, natomiast 73 jest 21 liczbą pierwszą, widzimy więc jeszcze jedną lustrzaną cechę zawartą w właściwościach tych liczb.

1237 <=> 7321

A nawet lustrzane są sumy i różnice liczby pierwszej i jej numerycznego liczebnika.

1237 = 49 <=> 94 = 7321 

37 12 = 25 <=> 52 = 7321

 

Jakby tego było mało sumując 2701 ze swoim lustrzanym odbiciem 1072 otrzymamy znowu lustrzaną liczbę, której cyfry odpowiadają czynnikom 2701 czyli 37 x 73.

2701 + 1072 = 3773

To nie wszystko bo liczba 2701 jest liczbą trójkątną ponieważ jest równa sumie liczb od 1 do 73.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+ […] + 69+70+71+72+73 = 2701

To znaczy, że mając do dyspozycji 2701 kuleczek można zbudować trójkąt, którego każdy bok będzie miał wartość 73.

W tym trójkącie zawiera się też trójkąt, którego każdy bok ma 37 kuleczek ! Ponieważ suma liczb od 1 do 37 jest równa 703, a zatem też jest trójkątna.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+[…]+33+34+35+36+37 = 703   

Co oznaczają więc liczby 37 i 73 i dlaczego są tak ważne dla Stwórcy, które zamieścił je na tak wiele sposobów w pierwszym wersecie swojej Księgi skierowanej do człowieka ?

Liczba 37 oznacza Boga, który jest niewidoczny i nie może być zobaczony, ale może zostać poznany przez swoje stworzenie. Liczbą stworzenia jest 36.

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,  dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.” Rzymian 1:20-21

37(Bóg) + 36(stworzenie) = 73(Objawiony Bóg w stworzeniu)

Trójkąt o boku 37 i sumie 703 mieści się pomiędzy trzema trójkątami o boku 36 i ich sumie równej 666.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+
19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666

3 x 666 + 703 = 1998 + 703 = 2701

Jest to bardzo ważna wiadomość od Stwórcy ponieważ ludzie z powodu swojej grzesznej natury mają skłonność do tworzenia sobie fałszywych religii, które nie mają w centrum prawdziwego Boga, ale Jego fałszywy wizerunek wykreowany przez ludzki umysł, który otrzymał numeryczną wartość stworzenia 666.

Taki wykrzywiony i bluźnierczy obraz boskości powstaje pod wpływem kłamstwa szatana w wyniku odrzucenia duchowej zwierzchności Stwórcy.

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.” Rodzaju 3:4

Od tamtej pory ludzie tworzą sobie fałszywych bogów na swoje upadłe podobieństwo.

Apokalipsa ostrzega nas, że w czasach końca nastąpi kulminacja takiego działania i cały świat będzie oddawać cześć posągowi Bestii czyli duchowemu autorytetowi  (Wielka Nierządnica) stworzonemu przez człowieka i wymuszonemu poprzez państwo (Bestia), zaraz kiedy zostanie usunięta granica pomiędzy władzą świecka, a religijną dokładnie tak samo jak w mrokach średniowiecza.

Świątynia Boga, a Obraz Bestii

„Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”Apokalipsa 13:18

Wracając do gematrii analogicznym wersetem o stworzeniu, ale z Nowego Testamentu,  który przejawia podobne właściwości liczbowe co Rodzaju 1:1  jest pierwszy werset z Ewangelii Jana.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.” Jana 1:1

Cały werset po grecku składa się 17 wyrazów, a 17 jest 7 liczbą pierwszą.

Liczba liter to 51, a 51 jest natomiast równe 3 x 17, czyli 3 pary 7 liczb pierwszych (37)

Wartość całego wersetu to 3627,  a ta jest podobnie jak wcześniej 2701 z  Rodzaju 1:1 liczbą, która ma lustrzane czynniki  39 x 93 = 3627

Najważniejszy jest tu wyraz „SŁOWO” czyli greckie „LOGOS” którego wartość jest równa 373 to bezpośrednie nawiązanie do wersetu o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju 1:1. Tutaj jednak cała informacje o odbiciu Boga w swoim stworzeniu mamy skonsolidowaną w jednym wyrazie i jednej prostej liczbie. Bóg poprzez LOGOS – czyli swoją myśl, swoje słowo stworzył wszystko odbijając i objawiając w ten sposób samego siebie nam czyli stworzonym istotom.

 

Bóg – 37 jest źródłem i jest w centrum swojego stworzenia – 73 a stworzenie jest odbiciem Bożej mądrości i objawia nam swojego Stwórcę, któremu jedynie należy się cześć i chwała.

Warto zwrócić też uwagę, że istnieje hebrajskie słowo, które przejawia takie same wartości liczbowe co „Logos” a jest nim Mądrość !

Hebrajskie słowo „mądrość” – חָכְמָה (ḥāḵ·māh) w gematrii ma  wartość  73

חָ – cheth – 8
כְ – kaph – 20
מָ – mem – 40
ה – heth – 5

Kiedy weźmiemy pozycje w alfabecie hebrajskim na których znajdują się owe litery.

חָ – cheth – 8
כְ – kaph – 11
מָ – mem – 13
ה – heth – 5

Po zsumowaniu pozycji otrzymamy wartość 37

Słowo mądrość (ḥāḵ·māh) zostało tak przez Boga umiejscowione, aby również korelowało z aktem stworzenia z księgi Rodzaju 37 x 73, oraz  greckim Logosem z Jana 1:1 które jak pamiętamy oznacza  (Myśl, Rozum) i ma wartość 373.

To nie wszystko ponieważ stosując odpowiednią formułę obliczeniową w zarówno w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju 1:1 jak i Ewangelii Jana 1:1 otrzymamy dwie najważniejsze stałe matematyczne, które odbijają słowny sens zdań w których występują.

Sumując najpierw Księgę Rodzaju otrzymamy:

Wartość pomnożonych przez siebie liter : 2.3887882… x 1034  Ilość liter to: 28

Wartość pomnożonych przez siebie wyrazów: 3.0415352… x 107 Ilość słów: 7

Wynikiem tego działania będzie: 3.141554509… x 1017 jest to liczba  π (pi) dokładna do 4 miejsca po przecinku.

Liczba π = 3.14159265…   |  Liczba π z wersetu:  3.141554509…

Stwórca w sprawie stworzenia świata zwraca naszą uwagę na liczbę, która definiuje  stosunek długości obwodu okręgu do jego promienia, która symbolizuje cykliczność i wieczność. 

W Ewangelii Jana z kolei otrzymamy:

Wartość pomnożonych przez siebie liter : 8.436251… x 1075  Ilość liter to: 51

Wartość pomnożonych przez siebie wyrazów: 9.493022… x 1035 Ilość słów: 17

Liczba e = 2.718281828…   | Liczba e z wersetu 2.7183128…

Liczba Eulera jest specyficzna, może być definiowana przez granicę poniższego ciągu.

Im większą liczbę postawimy w miejsce litery n tym dokładniejszą wartość otrzymamy. Przy n = 100

e = (1+ 1/100)^100 = 1.01^100 = 2,704…   czyli dokładność do 2 miejsc, największą dokładność otrzymamy wstawiając do równania nieskończoność.

Funkcja wykładnicza z liczbą e w wykładniku potęgi f(x) e^x jest jedyną funkcja w matematyce, której przyrost jest równy jej samej. 

Co po raz wtóry potwierdza, że sam Ojciec poprzez analogie objawia nam się poprzez całe swoje stworzenie.

 

Funkcja dzięki temu ma osobliwą właściwość, gdyż jej pole czyli zacieniowany obszar między krzywą a osią x jest równe wartością na osi y.

W punkcie x = 0, wartość y = 1, a jednocześnie cały czerwony obszar ma pole również równe 1. Kiedy x = 1, to y = e (2,718…) i pole tych dwóch obszarów również równe jest liczbie (2,718…), a więc obszar niebieski będzie miał pole równe: e – 1 

Ten temat poruszył również Chuck Missler w swoim wykładzie „BEYOND COINCIDENCE – The Boundaries of Our Reality”

Źródła: http://www.whatabeginning.com/

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.